کولپوسکوپی

کولپوسکوپی چیست؟

کولپوسکوپی يك معاينه بينايی اختصاصي واژن، سرويكس و گاهی اوقات لب هاي خارجی و نواحی ولو مي باشد. اين تست وقتي انجام می شود كه پاپ اسمير تغييرات سلولی غير طبيعی را نشان دهد. اين كار به پزشك نياز دارد تا از داخل كولپوسكوپ كه روی يك ميله قرار گرفته است. كولپوسكوپ به پزشك كمك مي كند تا با آن مشكلاتی را كه اغلب خيلی كوچك و ريزند كه روی سرويكس و واژن هستند را چك كند كه ممكن است با معاينه منظم و مرتب Missed شوند.

اگر چيز غير طبيعی (آتومالی) ديده شود نمونه ای كوچك بافتی كه بيوپسی ناميده می شود معمولا انجام مي گيرد. بيوپسی اطلاعات مهمی به پزشك می دهد تا اگر درمانی لازم هست، تصميم گيری كند. بيوپسی ها ممكن است باعث كرامپ خفيف شوند. تست كولپوسكوپی طی 20-10 دقيقه انجام می گيرد.

چه كسانی به کولپوسکوپی نياز دارند:

اغلب براي زنانی كه يك پاپ اسمير غير طبيعی داشته اند ، توصيه می شود. يك پاپ اسمير غير طبيعی شايد يك علامت پيش كانسری باشد كه با اين كار به طور موفقيت آميزی قبل از اينكه به كانسر تغيير يابد، درمان شود. گاهگاهی، شايد يك بيمار بخاطر ظاهر غير طبيعی سرويكس شان ارجاع شوند برای کولپوسکوپی، كه طی معاينات لگن متوجه شده اند. برای کولپوسکوپی ارجاع شوند.

كولپوسكوپی چطور انجام می شود:

كولپوسكوپی شامل يك وسيله ای است كه شبيه يك جفت دوربين دو چشمی است كه روی ميله ای قرار گرفته و از طريق آن داخل را نگاه می كنيم. يك اسپكلوم در واژن قرار داده می شود تا ديواره های واژن را باز نگه دارد تا پاپ تست اگر لازم است، انجام شود. اين اسپكلوم تا زمانی كه تست و معاينه به پايان برسد، در محل باقی می ماند. كولپوسكوپ چند اينچ در مقابل واژن را قرار داده مي شود. ولي قابل تماس نيست باعث هيچ نوع ناراحتي نمي شود. در اين موقع ممكن است گرفتن پاپ اسمير تكرار شود به همان روشي كه طي تست ساليانه انجام مي گيرد.

پزشك کلینیک نوین ایرانا ممكن است سركه با محلول يد بصورت مستقيم به داخل واژن و سرويكس بريزد تا همه نواحي كه آنومالي دارند را شناسايي كنند. احساس سوزن سوزن شدن و سوختگي خفيف ممكن است وجود داشته باشد. اگر چه اغلب بيماران ، اين را تجربه نمي كنند. پزشك كولپوسكوپ را تنظيم كند تا با تغيير بزرگ نمايي به تغيير رنگ فيلتر ها تا شناسايي نواحي مشكوك كمك كند. گاهي اوقات فوتوگراف هاي سرويكس، واژن و ولو در طي اينكه تست انجام مي شود، گرفته شوند كه قسمتي از گزارش پزشكي تان مي شود.

بيماريهاي سرويكال ممكن است به سمت لايه هاي رحم يا به داخل سوراخ رحمي كه كانال اندوسرويكال ناميده ميشود، توسعه و گسترش يابد. نمونه گيري كانال اندوسرويكال باعث كرامپ مي شود و يا به ندرت سردرد خفيف مي دهد. اگر نواحي غير طبيعي در سرويكس ديده شود براي تشخيص درست نياز به بيوپسي دارند.

بيوپسي تكه هاي خيلي ريزي از بافت داراي نواحي غير طبيعي را مي گيرد. اگر بيش از يك ناحيه غير طبيعي باشد، چندين بيوپسي مختلف انجام مي شود. هر نوع خونريزي از مكان هاي بيوپسي بوسيله نيترات نقره يا تركيبات حاوي آهن كه محلول Monsel مي باشد هموستاز مي شود.

چه چيزي بعد از انجام بيوپسي انتظار مي رود:

ممكن است بيماران به دنبال يك كولپوسكوپي همراه يا بيوپسي ها ترشحات قهوه اي رنگ شبيه دانه قهوه براي سه تا پنج روز داشته باشند. كه ممكن است نياز به ميني يد باشد اگر بيوپسي انجام گرفته باشد شايد محدوديتي براي فعاليت هاي خاصي وجود داشته باشد تا وقتي كه لكه بيني قطع شوند كه اينها شامل :

 • فعاليت جنسي (انتركورس واژينال )
 • جاگذاري تامپون به داخل واژن
 • Washing يا douching واژن
 • استراحت لگني باعث بهبودي سرويكس مي شود.

در موارد ذيل به پزشك اطلاع دهيد:

 • تب
 • خون روشن، خونريزي سنگيني كه بيشتر از يك دوره پريود باشد.
 • كرامپ يا دردهايي كه با داروهايي مثل ايبوبروفن بهبود نمي يابند.

درمان بعد از كولپوسكوپيك

درمان به دنبال كولپوسكوپي به درجه يافته هاي گزارش شده در بيوپسي بستگي دارد. براي آنومالي هاي با grade پائين درماني لازم نيست و تنها با يك پاپ تست اگر لازم است مي توانند پيگيري شوند. موارد ديگري كه به درمان نياز دارند. ( بر اساس نتايج ) شامل: تخريب سلول هاي سطحي سرويكس با ليزر ياكرايو تراپي مي باشند. ديگر موارد شامل بيوپسي بزرگتر سرويكس است كه يك لوپ يا (Loop electro LEEP excision procedure) ناميده مي شود. در مطب قابل انجام است گاهگاهي يك كونيزاسيون جراحي در اتاق عمل لازم است. اگر ضروري و نياز باشد پزشك در مورد اين درمان ها با بيمار صحبت مي كند.

آيا کولپوسکوپی براي خانم هاي حامله بي ضرر و safe است يا نه ؟

هر پاپ اسميرغير طبيعي در حاملگي همانند يك خانم عير حامله به معاينات بيشتري نياز دارد. كولپوسكوپي كاملا بي ضرر است و بيوپسي در خانم حامله اي كه نواحي مشكوك شناسايي شده، دارد انجام مي شود. Sampling از كانال زايمان مثل ECC (كورتاژ اندوسرويكال ) در خانم حامله نبايد انجام شود. اغلب تكرار تست بعد از حاملگي انجام مي شود تا اگر درماني لازم است تصميم گيري شوند.

کولپوسکوپی چه ريسك هاي دارد؟

هيچ ريسك جدي در كولپوسكوپي كه بصورت روتين در كلينيك انجام مي شود، وجود ندارد. بيشترين عوارض جانبي احتمالي ناراحتي ناشي از محلول هايي هست كه استفاده مي شوند. كرامپ و pinching (نيشگون گرفتن ) ناشي از كورتاژ اندو سرويكال ECC )) يا بيوپسي هست. شايد باعث مقدار كمي لكه بيني براي چند روز شود ولي خونريزي سنگين نادر است. پزشك مي تواند محلول Monsel يا نيترات نقره را براي توقف هر نوع خونريزي بكار برد

آيا چيزهايي وجود دارد كه بايد يا نبايد قبل از كولپوسكوپي انجام شود ؟

اگر تست پاپ غير طبيعي بوسيله پزشك ديگري انجام شده، بهتر است يك كپي از گزارش آنرا به همراه داشته باشد. تحمل كولپوسكوپي به هيچ نوع آمادگي خاصي نياز ندارد. ممكن است توصيه شود كه قبل از كولپوسكوپي ايبوبروفن يا استامينوفن مصرف كنند تا ميزان كرامپ كاهش يابد.

توصيه مي شود كه از وارد كردن هر چيزي به واژن براي دو روز قبل از اين مراحل دوري كنند مثل:

 • فعاليت جنسي
 • داروهاي اينتراواژينال
 • تامپون
 • تا از پنهان ماندن سلول هاي غير طبيعي جلوگيري شود.
 • سعي كند از كولپوسكپي طي پريود پرهيز شود. اما اگر خونريزي كم است تست مي تواند قابل اطمينان باشد.