شرح وظایف کارشناس مسئول IPD:

با وظایف کارشناس مسئول IPD آشنا شوید تا خدمات به موقع و با  کیفیتی دریافت کنید.

 • هماهنگی با پذیرش جهت بستری بیمار
 • هماهنگی با پزشک IPD جهت ویزیت اول و تعین پزشک پذیرش دهنده
 • هماهنگی با واحد ترخیص جهت برآورد هزینه درمان بیمار
 • هماهنگی با واحد انتظامات جهت چگونگی برخورد با بیمار و همراه
 • هماهنگی با همکاران بخش مترجم و واحد بین الملل جهت تسهیل امور بیماران
 • استقبال از بیمار بین الملل هنگام ورود به درمانگاه
 • هدایت و معرفی بیمار بین الملل به بخش های مختلف
 • ارائه اطلاعات لازم به بیمار بین الملل در زمینه خدمات و امکانات بیمارستان
 • ارزیابی و افزایش رضایت مندی بیمار بین الملل
 • انجام هماهنگی های لازم با شرکت های گردشگری سلامت معتبر
 • ثبت اطلاعات بیمار بین الملل در سامانه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت
 • پیگیری وضعیت بیمار و میزان رضایت از خدمات پس از ترخیص از درمانگاه
 • آنالیز و تحلیل فرم های رضایت سنجی از بیماران

دکتر وحید راثی

دکترای تخصصی مدیریت سلامت