IPD Nurse

پرستار IPD:

عاطفه شکوری

کارشناس مامایی

شرح وظایف:

  • هنماهنگی کامل با کارشناس IPD
  • تحویل گرفتن بیمار از کارشناس IPD
  • ارائه خدمات درمانی با هماهنگی پزشک معالج
  • ارائه آموزهای لازم به بیمار در حین دریافت خدمات مربوطه
  • تکمیل اسناد مرتبط با ارائه خدمات پرستاری در پرونده بیمار
  • انجام امور ترخیص با هماهنگی کارشناس IPD