پرستار IPD

کلینیک نوین ایرانا
ورود/ثبت نام
05134047
وقت ملاقات

پرستار IPD

  

شرح وظایف پرستار IPD:

عاطفه شکوری

کارشناس مامایی

پرستار IPD خدمات زیر را برای راحتی بیماران در کلینیک نوین ایرانا ارائه می کند.

  • هنماهنگی کامل با کارشناس IPD
  • تحویل گرفتن بیمار از کارشناس IPD
  • ارائه خدمات درمانی با هماهنگی پزشک معالج
  • ارائه آموزش های لازم به بیمار در حین دریافت خدمات مربوطه
  • تکمیل اسناد مرتبط با ارائه خدمات پرستاری در پرونده بیمار
  • انجام امور ترخیص با هماهنگی کارشناس IPD